Reports, local university proceedings etc.

 1. ZEMBATY Z., KOKOT S., Ocena odporności zabudowy kubaturowej miasta Polkowice do Planu Ruchu 2008-2010 w oparciu o skalę GSI-2004, , BU-15/07, dla Instytu Techniki Budowlane, (Assesment of seismic resistance of Polkowice building stock for the mine activity plan for 2008-2010 using GSI-2004 scale), Opole 2007.
 2. ZEMBATY Z., KOKOT S., Wyznaczenie zastępczych sił bezwładności, przyjętych jako wymuszenie kinematyczne od drgań podłoża gruntowego dla celów projektowania nowej zabudowy kubaturowej w obszarze LGOM, BU-14/07, dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (Determination of eqivalent inertia forces of the kinematic excitations to design new buildings in the LGOM Copper Basin), Opole 2007.
 3. ZEMBATY Z., KOKOT S., Seismic calculations of bridge structure designed by MGGP S.A. for Darnah location in Libya, Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., Tarnów, Poland, August-September 2007, pp. 1-15
 4. CHOLEWICKI A., ZEMBATY Z., SZULC J., Opracowanie oceny zjawiska skutków trzęsienia ziemi w Polsce północnej w dniu 21.09.04 porównującej je z wieloletnimi obserwacjami skutków wstrząsów górniczych w obszarze ZG Rudna (Description of the effect of earthquakes in N-E Poland on September 21st 2004 and their comparison with mine shocks), Raport Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dla ZG Rudna w Polkowicach, grudzień 2004, s.1-26
 5. CHOLEWICKI A., ZEMBATY Z., CHMIELEWSKI T., SZULC J., Globalna ocena odporności zabudowy kubaturowej miasta Polkowice na wpływy parasejsmiczne (Global assesment of the aseismic resistance of Polkowice buildings), Raport Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dla ZG Rudna w Polkowicach, sierpień 2004, s.1-110
 6. ZEMBATY Z., KOWALSKI M., Identyfikacja dynamiczna konstrukcji żelbetowych, na podstawie eksperymentu modelowego, (Dynamic Identification of r/c Structures from shaking table experiment - Report for Polish Ntl. Science Foundation) Sprawozdanie dla Komitetu Badań Naukowych z realizacji projektu badawczego wykonywanego w latach 2001-2002 (numer rejestracyjny: 8 T07 E 00820), Opole, styczeń 2003, s.1-112.
 7. ZEMBATY Z., CHMIELEWSKI T., KOWALSKI M., GÓRSKI P., Wyznaczenie wielkości wymuszeń kinematycznych od wstrząsów górniczych w warunkach LGOM wraz z oceną szkodliwości ich oddziaływań w oparciu o kryteria prędkości i przemieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem składowiska Żelazny, Raport z pracy naukowo-badawczej dla KGHM w Lubinie wykonywanej w okresie maj-listopad 2003 - Etap I - Koncepcja Spektrum Odpowiedzi, (Determination of kinematic excitations from mine shocks in the LGOM region including the assesment of the their destructivness based on velocities and displacements and waste deposit site "Żelazny Most", - report for the Consortium of Polish Copper Mines in Lubin, Poland - Part I - Concept of Response Spectrum) Politechnika Opolska, s.1-266.
 8. ZEMBATY Z., CHMIELEWSKI T., KOWALSKI M., GÓRSKI P., Wyznaczenie wielkości projektowych przyspieszeń dla wydzielonych stref sejsmicznych na terenie górniczym ZG Rudna na podstawie prognozy CBPM "Cuprum" Wrocław", Raport z pracy naukowo-badawczej dla ZG Rudna w Polkowicach wykonywanej w okresie lipiec- listopad 2003, (Determination of design accelerations seismic zones of the mining region "ZG Rudna", based on "Cuprum" Wrocław forecasts - report for the Authorities of the Copper Mine Rudna in Polkowice, Poland) Politechnika Opolska, s.1-161.
 9. ZEMBATY Z., CHMIELEWSKI T., KOWALSKI M., KOKOT S., Analiza modalna drgań budynków poddanych wstrząsom górniczym, Raport z pracy naukowo-badawczej dla ZG Rudna w Polkowicach wykonywanej w okresie kwiecień- sierpień 2002, (Modal analysis of buildings under mine induced vibrations - report for the Authorities of the Copper Mine Rudna in Polkowice, Poland) Politechnika Opolska, s.1-151.
 10. CHMIELEWSKI T., ZEMBATY Z., Studium porównowcze intensywności trzęsień ziemi i wstrząsów górniczych LGOM wraz z analizą ich szkodliwości na zabudowę kubaturową LGOM, Raport z pracy naukowo-badawczej dla ZG Rudna w Polkowicach wykonywanej w okresie marzec - lipiec 2001, (A comparative study of earthquake and rockburst intensities and the assessment of their destructiveness on buildings in LGOM region - report for the Authorities of the Copper Mine Rudna in Polkowice, Poland) Politechnika Opolska, s.1-168.
 11. ZEMBATY Z. and RUTENBERG A., Spatial soil heterogeneity and seismic response, Publication 310 of Faculty of Civil Engineering, Technion - Israel, Institute of Technology, Faculty of Civil Engineering Publication no. 310, Haifa, March 2001, pp.1-30.
 12. Zembaty Z., Kowalski M. Report on seismic response of disconnector SGF420PC, December 1999, (Report for ABB-Poland: ABB-Zwar S.A., O/Łódź), pp.1-75.
 13. ZEMBATY Z., KOWALSKI M., Identyfikacja dynamiczna budynków murowanych z cegły, na podstawie eksperymentu modelowego w skali 1:2, (Dynamic Identification of 1:2 scaled models of masonry buildings - Report for Polish Ntl. Science Foundation)Sprawozdanie dla Komitetu Badań Naukowych z realizacji projektu badawczego wykonywanego w latach 1997-1998 (numer rejestracyjny: 7 T07 E 05212), Opole, styczeń 1999, s.1-150.
 14. Zembaty Z., Kowalski M. Report on seismic response of pantograph disconnector type TFB 420-1, October 1997, s.1-84.
 15. ZEMBATY Z. Drgania losowe i niezawodność konstrukcji przy kinematycznym wymuszeniu falowym, Sprawozdanie dla Komitetu Badań Naukowych z realizacji projektu badawczego wykonywanego w latach 1994-1996 (numer rejestracyjny: PB 0373/P4/94/06), Opole, grudzień 1996, s.1-101.
 16. ZEMBATY Z. and RUTENBERG A., Local soil amplification and seismic response, Publication 308 of Faculty of Civil Engineering, Technion - Israel, Institute of Technology, Faculty of Civil Engineering Publication no.308, Haifa, August 1997, pp.1-27.
 17. Reports for European Community from execution in 1994-1996 a Grant: Experimental evaluation of technical interventions to reduce seismic vulnerability of old existing buildings:
  1. ZEMBATY Z., Description of data on structural damage caused by seismic and paraseismic effects to old masonry buildings in Poland, February 1995, 1-2,
  2. ZEMBATY Z., Modeling paraseismic effects, August 1995, 1-9,
  3. ZEMBATY Z. and KOWALSKI M. Report on dynamic analysis and natural modes identification for brick masonry model of PECO project, December 1996, 1-80,
  4. PILAWA J. and ZEMBATY Z., Report on earthquakes and other natural disasters in Dlugosz Annales and other Polish chronicles of XV century, 1-66.
 18. ZEMBATY Z. and KRENK S., On the spatial seismic excitations and response spectra, Proceedings of the Institute of Building Technology and Structural Engineering, Aalborg University, Denmark, November 1992.
 19. Drgania losowe i niezawodność wysokich budowli pod obciążeniem sejsmicznym, WSI w Opolu, maj 1986, s.1-132, (obrona pracy: 15 I 1987).
 20. ZEMBATY Z., CHMIELEWSKI T., Zagadnienie określania dynamicznej reakcji smukłych budowli wieżowych poddanych losowemu wymuszeniu kinematycznemu, Konferencja Poświęcona Pamięci prof.Matei, KILiW PAN, WSI w Opolu, 22-23 listopad 1984, 279-285.
 21. CHMIELEWSKI T., ZEMBATY Z., Pewne problemy wpływu wybuchów przemysłowych na budowle, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, tom 16, 1983, 21-29.
 22. Gliński J., Chmielewski T., Dziadek T., Zembaty Z., Stemplewski J., Chrobak J. Badania mechanizmu przenoszenia drgań od wybuchów przemysłowych oraz dynamiki obiektów przemysłowych i podstaw kształtowania budynków typu składów materiałów wybuchowych, Raport z realizacji rocznej pracy naukowo-badawczej wykonywanej dla Zjednoczenia Górnictwa Odkrywkowego Poltegor, Wrocław, Opole-1981 s.74